I POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z sklepu internetowego www.firany-twojstyl.pl zwanego dalej Sklepem. Sklep powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
2. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.firany-twojstyl.pl jest firma Kobiela Krzysztof Twój Styl z siedzibą w Rydzyny 39p, 95-200 Pabianice NIP: 727-253-93-66, Regon:366081609
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
4. Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników, w tym Konsumentów.
5. Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
6. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej www.firany-twojstyl.pl, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.
7. Klient dokonując Rejestracji Konta w Sklepie ma obowiązek zapoznanie się z Regulaminem a poprzez zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu może dokonywać zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.


II DEFINICJE


1. Użytkownik – osoba fizyczna, konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług Sklepu.
2. Konsument - zgodnie z art. 22 (1) kodeksu cywilnego - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Klient Detaliczny – użytkownik dokonujący zakupu produktów po cenach detalicznych (bez rabatu).
4. Stały Klient - zarejestrowany Użytkownik, osoba uprawniona do zakupu produktów z rabatem.
5. Administrator - podmiot udostępniający www.firany-twojstyl.pl na rzecz Użytkowników Sklepu.
6. Konto Użytkownika – po rejestracji oraz zalogowaniu Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówienia wystawionego Produktów.


III TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU


1. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż detaliczna i hurtowa wyrobów tekstylnych poprzez sklep internetowy.
2. Katalog produktów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.
3. Dla korzystania z usług sklepu niezbędnym jest aby przeglądarka miała włączoną obsługę JavaScript.
2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
3. W trakcie korzystania ze Sklepu w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów poprawnego działania określonych funkcji Sklepu, jeżeli przeglądarka, której używa Klient, na to pozwala.
4. Sklep nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.


IV REJESTRACJA w www.firany-twojstyl.pl ZASADY SKŁADANIA ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIENIA


1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, pod adresem www.firany-twojstyl.pl. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.firany-twojstyl.pl
3. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
4. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym można będzie potwierdzić złożenie zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane.
6. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu
7. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiednich pól lub wpisanie swoich danych w odpowiednie pola składa oświadczenie następującej treści:
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzy zamówienia , dla celów należytego wykonania umowy;
• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
• zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;
8. Sklep nie udostępnia danych osobowych, podanych przy rejestracji osobom trzecim, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
9. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę.
10. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
11. W przypadku przeglądania zawartości Sklepu oraz składania zamówienia drogą mailową rejestracja nie jest obowiązkowa.
12.Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:
• zamówić produkt przez wybranie zakładki Do Koszyka;
• Polecić znajomemu;
13. Zakazane jest umieszczanie komentarzy:
- niosących treści bezprawne, zamieszczanie obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite; podawanie fałszywych lub mylących informacji;
*naruszających prawa osób trzecich; rozpowszechniających spam;
14. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
15. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz sposobu dostawy, wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do zalogowania się do Konta Klienta. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia podawana jest cena wybranych Towarów oraz koszt Dostawy.
16. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, potwierdzającą wszystkie istotne elementy. W celu weryfikacji złożonego Zamówienia Klient powinien potwierdzić Zamówienie, poprzez wybór odwołania do Strony Internetowej Sklepu zawierającej zakodowany unikalny identyfikator jego Zamówienia.
17. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia Zamówienia zgodnie z § 5 ust 6, Sklep dokonuje sprawdzenia dostępności Towaru.
18. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącej przyjęcie oferty. Jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
19. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności „przelew” realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na konto bankowe Sprzedawcy.
20. Powyższe potwierdzenia i informacje wysyłane są na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji.
21. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że zamówiony Towar jest niedostępny w całości lub części, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie łącznie z przewidywanym okresem oczekiwania na dostępność Towaru. W takiej sytuacji Klient może podtrzymać Zamówienie, pomimo dłuższego czasu oczekiwania, anulować Zamówienie lub ograniczyć Zamówienie do części Towaru, który jest dostępny.
22. Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie w każdym czasie, jednak nie później niż do momentu wysłania Towaru do Klienta.


V DOSTAWA


1. Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju dostawy:
• Przedsiębiorstwo kurierskie,
• Przedsiębiorstwo pocztowe,
• Odbiór własny.
2. Zamówiony produkt przesyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia.
3. Na czas otrzymania przesyłki przez Użytkownika składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Użytkownika. W każdym przypadku umowa powinna zostać wykonana w terminie maksymalnie trzydziestu dni po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia woli o zawarciu umowy.
5. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera lub listonosza, czy paczka, opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier lub listonosz ma obowiązek poczekać umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół szkody. Odpowiedni formularz posiada kurier lub listonosz.


VI SPOSOBY PŁATNOŚCI.


1. Płatność może być dokonywana w następujący sposób:
• Przelewem bankowym,
• Zapłata za pobraniem,
• Przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayPal,
• Zapłata gotówką przy odbiorze osobistym.
2. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru stosowne oświadczenie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty doręczenia informacji o odstąpieniu od umowy.
4. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Nie dotyczy to czynności dokonanych przez Użytkownika niezbędnych do zwykłego zarządu rzeczą i oceny jakości nabytego towaru oraz jego zgodności z zamówieniem.
5. Wraz ze zwracanym towarem Użytkownik powinien odesłać wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru .
6. Towar przesłany w powyższym trybie należy przesłać na adres: Kobiela Krzysztof Twój Styl ul. Rydzyny 39p, 95-200 Pabianice
7. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sklep dokona zwrotu poniesionych kosztów przez Konsumenta (cenę towaru) w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania towaru, na konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
8. Koszt odesłania towaru w trybie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny ponosi Kupujący
9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach:
• świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,
• dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
• umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (dotyczy zamówień indywidualnych – produkty wykonane na wymiar, np. skrócona firana)
• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
• dostarczania prasy,
• usług w zakresie gier hazardowych.


VIII REKLAMACJE


1.Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 12 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.)
2.Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na:
adres email: poczta@firany-twojstyl.pl
listownie: Kobiela Krzysztof Twój Styl, ul. Rydzyny 39p, 95-200 Pabianice
3.W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, datę wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4.Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
5.Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, nr zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.
6.W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownik może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez wymianę produktu na nowy, chyba, że wymiana jest niemożliwa (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.
7.Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.
8.Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
9.W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.


IX DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI


1.Administratorem danych jest Kobiela Krzysztof Twój Styl, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych sklepu www.firany-twojstyl.pl została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom składania Zamówień.
2.Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
3.Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
4.Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług w tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, ulice, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu (w celu ułatwienia dostawy), adres e-mail, NIP (w celu wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania zakupów przez przedsiębiorcę).
5.Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.
6.Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Sklepem wysyłając e-mail na adres: poczta@firany-twojstyl.pl, listownie:Kobiela Krzysztof Twój Styl ul. Rydzyny 39p, 95-200 Pabianice.
7.W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
• wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
• natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
8.Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem przez osobom nieupoważnionym.


X PRAWA AUTORSKIE


1.Sprzedawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy, logotypów i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.
2.Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego jest zabronione.
3.W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.


XI PRZEPISY KOŃCOWE


1.Zmiany regulaminu wchodzą w życie po jego zaakceptowaniu przez obecnych Użytkowników Sklepu będących Konsumentami (na rzecz których dokonywane są świadczenia). Użytkownik taki musi zaakceptować zmiany Regulaminu poprzez przesłanie akceptacji w odpowiedzi na informację o zmianie Regulaminu wraz z zaakceptowaniem nowego tekstu Regulaminu. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od umowy, jej natychmiastowego rozwiązania w razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu.
2.Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających ze sklepu internetowego www.firany-twojstyl.pl przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
3.Akceptacja regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi warunek dalszego korzystania ze Sklepu.
4.Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników, jednakże nie będzie to miało wpływu na realizacje wcześniej złożonego przez Użytkownika zamówienia.
5.Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.
Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy: poczta@firany-twojstyl.pl.
Umowa ulegnie rozwiązaniu w ciągu 1 dnia roboczego od chwili otrzymania przez Sklep wypowiedzenia.
7.Sklep może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
8.Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.
9. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.
10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.02.2017 r.